Svet-Stranek.cz
Pobavit sebe i ostatní
Divadlo Postupice

Stanovy:Pobavit sebe i ostatní

Stanovy

OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK POSTUPICE

Stanovy spolku

 

 

Článek 1

Název a sídlo spolku

 

 Název: Ochotnický divadelní spolek Postupice

 Sídlo: Nám. J. Franka 84, 257 01 Postupice

 

 

 

Článek 2

Cíle a poslání spolku

 

1)      Organizovat, připravovat a uvádět divadelní představení a jiné společenské a kulturní akce

2)      Rozšiřovat kulturní obzory občanů

3)      Zapojit do činnosti děti a mladistvé a přispívat tak k rozšíření vhodné nabídky pro využití volného času mládeže

4)      Svou divadelní a jinou kulturní činností rozvíjet představivost, fantazii, hravost a tvůrčí schopnosti u dětí i dospělých

 

Článek 3

Členství ve spolku

 

1)      Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku na jeho nejbližší schůzi.

2)      Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze; každý člen spolku má jeden hlas

b)      být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky

c)      každý člen spolku má právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku

3)      Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze a výboru a jejich operativní rozhodnutí

b)      aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

4)      Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce v uvedeném pořadí, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:

a)      napomenout člena spolku, napomenutí bude provedeno písemně výborem

b)      vyloučit člena ze spolku

5)      Členství ve spolku zaniká:

a)      vystoupením - vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi spolku

b)      vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze

c)      úmrtím člena

d)      zánikem spolku

 

Článek 4

Organizační uspořádání

 

1)      Strukturu spolku

a)      členská schůze

b)      výbor v čele s předsedou

c)      pokladník

2)      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda spolku. Členská schůze se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna polovina členů spolku nebo výbor, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání členské schůze, jednání obvykle řídí předseda. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů spolku. Rozhodnutí členské schůze se přijímá hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů spolku. Zápis z jednání podepisuje předseda a jeden ověřovatel a zasílá se všem členům spolku.

3)      Členská schůze má následující pravomoci:

a)      volí přímou volbou výbor, předsedu, místopředsedu a pokladníka

b)      schvaluje výroční zprávy

c)      doplňuje a mění stanovy spolku

d)      rozhoduje o vyloučení ze spolku

e)      rozhoduje o rozpuštění spolku

4)      Výbor řídí spolek mezi jednáními členské schůze. Tvoří jej předseda, místopředseda a jeden další člen, jsou voleni členskou schůzí. Výbor je statutárním zástupcem spolku. Řídí jednání členské schůze a zajišťuje plnění usnesení v rámci stanov. Výbor se schází podle potřeby, předseda svolá schůzi výboru i na požádání kteréhokoli člena výboru.

5)      Z jednání se pořizuje zápis.

6)      Výbor:

a)      rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci členské schůze

b)      připravuje jednání členské schůze

7)      Pokladník je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Pokladník dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda hospodaření je v souladu s rozpočtem. V případě, že pokladník zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou chůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky pokladníka a přijmout opatření k jejich nápravě.
Pokladníka volí členská schůze přímou volbou. Pokladník nesmí být členem výboru.

 

 

Článek 5
Jednání jménem spolku

1)      Jménem spolku jedná předseda. Podepisuje tak, že k názvu spolku připojí podpis a uvedení funkce. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Článek 6
Hospodaření spolku

1)      Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Účelem spolku není dosažení zisku.

2)      Majetek spolku vzniklý z grantů, odkazů, dotací, příspěvků, darů a z příjmů z vlastní činnosti je dále použit na financování činnosti spolku.

3)      Za hospodaření spolku odpovídá pokladník, který předkládá jednou ročně správu členské schůzi.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 

1)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2)      Spolek má právo v souladu s cíly své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3)      Spolek zanikne (dobrovolným rozpuštěním, přechodem nebo sloučením s jinou společností) rozhodnutím nadpoloviční většinou hlasů spolku nebo z rozhodnutí vyšší moci. V případě zániku spolku, pokud nebude způsob majetkového vypořádání a naložení se zůstatkem vyplývat přímo ze zákona, provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí.

4)      Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze nadpoloviční většinou hlasů účastníků členské schůze.

5)      Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí v Postupicích dne 30. 1. 2015.